تحلیل نقاشی های کلاسیک
_

تحلیل نقاشی های کلاسیک

چرا تحلیل نقاشی های کلاسیک اهمیت دارد؟

هدف از تحلیل نقاشی، شناخت و درک انتخاب هایی است که هنرمند در زمان خلق نقاشی انجام داده است. برای درک بهتر یک اثر هنری نیاز است ابتدا آن را با دقت مشاهده کنیم و سپس درباره بخشهای مختلف آن اثر بنویسیم.

تحلیل نقاشی چه فایده ای دارد؟

با تحلیل نقاشی های معروف نه تنها به افکار و قصد هنرمند در زمان آفرینش اثر پی می بریم، بلکه می فهمیم چه چیزی باعث ماندگاری و شهرت این آثار شده است. همچنین مطالعه دقیق این آثار می تواند منبع الهام برای آفرینش آثار جدید باشد.

من (پریسا هاشمی) قصد دارم درباره نقاشی های مشهور کلاسیک از مونالیزا گرفته تا آثار رامبراند و بسیاری دیگر صحبت کنم و درباره داستان به وجود آمدن این آثار بگویم.
همچنین ویژگی های بصری هر کدام از آنها را بررسی می کنیم و در نهایت برای درک هدف نقاش از خلق نقاشی هایش به دنبال جواب خواهیم بود. اگر شما هم از طرفداران نقاشی های کلاسیک هستید، در این مجموعه مقالات با من همراه باشید.